Organizátori

Art-fórum pre literatúru, n.o.

Art-fórum pre literatúru, n.o. je sesterská nezisková organizácia kníhkupectiev Artforum

Jej hlavnými cieľmi sú

  • podpora, propagácia a porozumenie umelecky a duchovne hodnotnej domácej i svetovej literatúry
  • podpora a propagácia čítania a čitateľov všetkých vekových skupín
  • rozvoj a kultivovanie písomného i ústneho jazykového prejavu na Slovensku

Jej hlavnými aktivitami sú

  • Žilinský literárny festival
  • besedy s umelcamí, autormi a ilustrátormi
  • verejné čítania
  • literárne súťaže
  • výstavy, divadelné predstavenia, vystúpenia a koncerty

Jej hlavným stanom je Bottova ul.č. 2, 010 01 Žilina

www.zlf.sk

zilinsky.literarny.festival@gmail.com

Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je kultúrna, vzdelávacia a informačná
inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja.

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Krajské kultúrne stredisko v Žiline je významnou kultúrno-osvetovou príspevkovou organizáciou s krajskou pôsobnosťou v správe Žilinského samosprávneho kraja, ktorá má na Slovensku 56 ročnú tradíciu (rok založenia 1953).

Nadácia POLIS

Hlavným zameraním Nadácie POLIS je podporovať rozvoj občianskej spoločnosti, obohacovať spoločenský, kultúrny a vzdelávací život obyvateľov žilinského regiónu všetkých vekových skupín o dialóg s prirodzenými autoritami domáceho i medzinárodného formátu, byť zdrojom inšpirácie pre rozvoj kritického myslenia, komunitného dialógu, tvorivého myslenia a osobnostného rastu. Témami diskusií sú celospoločenské problémy, otázky verejného záujmu a kvality spravovania vecí verejných, ale aj dialóg o základných spoločenských a duchovných hodnotách, ktoré dávajú životu zmysel a obsah. Nadácia POLIS vytvára priestor pre neformálne vzdelávanie v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti. Verejnosti umožňuje osobné stretnutia s ľuďmi, ktorí svojím životom a postojmi prezentujú hodnoty demokracie, občianskej spoločnosti a duchovné hodnoty.

Vzdelávacie, tvorivé, občianske a duchovné ciele napĺňa Nadácia POLIS prostredníctvom dlhodobých projektov:

Filozofická kaviareň

Moderované pódiové diskusie so slovenskými i zahraničnými filozofmi, sociológmi, psychológmi, duchovnými... o nadčasových i horúcich témach s verejnou diskusiou o tom, kto sme, kam ideme, ako vieme obhájiť svoj názor a prijať iný. Rozprávanie a diskusia o hodnotách, ktoré určujú naše bytie, o filozofii, mysliteľoch a ich odkazoch pre súčasnosť. Ponuka netradičných pohľadov na tradičné témy. Súčasťou stretnutí je veľkoplošná projekcia.

100 farieb života Žiliny

Moderované diskusie zaujímavých Žilinčanov z konkrétnej profesijnej komunity, diskusie ľudí zo štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, podnikateľov, publika, mapovanie problémov žilinských komunít a hľadanie odpovedí na ich najpálčivejšie otázky. Ďalší dlhodobý projekt, tvorivý tím Nadácie POLIS zorganizoval už 41 komunitných stretnutí na rôzne témy.

Farby môjho života

Séria moderovaných stretnutí s osobnosťami s odborným a morálnym kreditom, ktoré inšpirujú múdrosťou, svojím životným príbehom, ľudskou a profesijnou skúsenosťou. Svoj priestor počas večera dostáva na svoje otázky a reflexie aj divák. Súčasťou stretnutí je veľkoplošná projekcia zo života a diela pozvaného hosťa.

Odkrývanie slov a obrazov

Tento projekt Nadácie POLIS predstavuje verejnosti zaujímavé knižky, výtvarné diela, filmy, krajiny prostredníctvom moderovaných dialógov s ich autormi, editormi či bádateľmi. Súčasťou prezentácie ponúknutých literárnych inšpirácií, myšlienok, obrazov a fotografií býva aj autogramiáda ich tvorcov. Ambíciou projektu je vytváranie diskusného priestoru o umení a spôsobe života spojených s hodnotami.

Ivan „Kelly“ Köhler predstavuje...

Pohľady do životov československých osobností hudobného, literárneho a výtvarného života. Večery sú pripravované v spolupráci s ateliérom I. „K.“ K.

Projekty organizované v partnerstve:

Café Európa

Projekt realizovaný v partnerstve so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Diskusie na odborné témy, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. V každej diskusii vystúpia dvaja odborníci na opozičných stranách názorového spektra. Úlohou jedného je tézu obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Diskusie sú moderované skúseným debatérom, ktorý udržuje ich dynamiku a stráži rečníkom čas na ich vyjadrenia. Kontroverzne postavené témy majú za cieľ prinútiť publikum k zamysleniu, vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor.

Kontakt:

Stanica - Záriečie

Stanica > predstavenia > koncerty > projekcie > výstavy > diskusie > prednášky > workshopy > detské ateliéry > rezidenčné projekty umelcov > umelecké participatívne/komunitné/sociálne aktivity > grafický dizajn > kultúrne politiky a vzdelávanie > informácie a kreatívne služby > záhrada a park > internetová kaviareň > čakáreň.

http://www.stanica.sk