Organizátori

Art-fórum pre literatúru

Art-fórum pre literatúru, n.o. je sesterská nezisková organizácia Artfora, ktoré okrem kníhkupectiev má i svoj informačný portál inforum

Jej hlavnými cieľmi sú

  • podpora, propagácia a porozumenie umelecky a duchovne hodnotnej domácej i svetovej literatúry
  • podpora a propagácia čítania a čitateľov všetkých vekových skupín
  • rozvoj a kultivovanie písomného i ústneho jazykového prejavu na Slovensku

Jej hlavnými aktivitami sú

  • Žilinský literárny festival
  • besedy s umelcamí, autormi a ilustrátormi
  • verejné čítania
  • literárne súťaže
  • výstavy, divadelné predstavenia, vystúpenia a koncerty

Jej hlavným stanom je Bottova ul.č. 2, 010 01 Žilina, bottova@artforum.sk

www.zlf.sk,

Nadácia POLIS

Vo svojej veľkej nadačnej sále sprostredkováva Žilinčanom otvorené dialógy o tom, ako žijeme a umierame, myslíme a poznávame, tvoríme, súcitime a prežívame, staviame občiansku spoločnosť, hľadáme pravdu, dobro, krásu, svoje miesto na zemi...

Témami jej formátov (filozofická kaviareň, odkrývanie slov a obrazov, farby môjho života, 100 farieb života Žiliny, žilinská lampa ...) boli aj život, kríza, vzťahy, rodina, tolerancia, bezmocnosť, spravodlivosť, etika, myslenie, vojna a mier, mafia, Jan Patočka, Søren Kierkegaard, Simone Weil, Dietrich Bonhoeffer, Leonardo da Vinci, roky 1968 a 1989, židovské kultúrne dedičstvo, ekológia, genetika, fyzika, Afganistan, Moloka´i, rakovina, smrť...

Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina

kancelaria@nadaciapolis.sk

Stanica - Záriečie

Stanica > predstavenia > koncerty > projekcie > výstavy > diskusie > prednášky > workshopy > detské ateliéry > rezidenčné projekty umelcov > umelecké participatívne/komunitné/sociálne aktivity > grafický dizajn > kultúrne politiky a vzdelávanie > informácie a kreatívne služby > záhrada a park > internetová kaviareň > čakáreň

Závodská cesta 3/2884, 010 01 Žilina

www.stanica.sk

Artforum Žilina

Žilinské kníhkupectvo Artforum vzniklo v roku 1999 na základoch kultového Kníhkupectva Óm založeného v roku 1991 známym organizátorom žilinského kultúrneho života Peterom Ničíkom, ktorý spolu s majiteľom Artfora Vladimírom Michalom a ďalšími nadšencami v roku 2004 odštartovali tradíciu jesenných Žilinských literárnych festivalov.

knihkupectvo Artforum, Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina

marianske@artforum.sk, 041/5640373

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žilne je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sídli v Makovického dome. Zabezpečuje a realizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia zamerané na rozvoj miestnej kultúry, udržiavanie a rozvíjanie národného kultúrneho dedičstva a vzdelávanie špecifických skupín obyvateľstva žilinského regiónu.

Produktom jeho činnosti sú významné regionálne, krajské, celoslovenské, ale aj medzinárodné podujatia, ako sú festivaly, umelecké prehliadky, súťaže, semináre, tvorivé dielne, školenia, výstavy a diskusné kluby. Najznámejšie z nich sú Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa, Cyrilometodské dni v Terchovej, Improliga – divadelné, literárne a hudobné improvizácie divadelných zoskupení zo Slovenska, O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno – celoslovenská literárna súťaž, AMFO a DIAFOTO – krajská prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby, Divadelný medveď – krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a mnohé ďalšie. Špeciálne miesto v práci zariadenia predstavujú aktivity s tvorivými a talentovanými kolektívmi i jednotlivcami v oblasti záujmovo-umeleckej i vzdelávacej, ktoré sa realizujú prostredníctvom klubovej činnosti. Zariadenie ročne pripravuje okolo 300 podujatí, ktoré absolvuje viac ako 30 000 účastníkov.

Kontakt:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 011 82 Žilina, č. t. 041/56 219 42, 56 25 956, fax 041/56 219 42, e-mail: ros@vuczilina.sk, http:/www.kultura-zilina.sk

Krajská knižnica v Žiline

Krajská knižnica v Žiline je kultúrna, vzdelávacia a informačná inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Na území mesta Žilina pôsobí už od roku 1924 a počas tohto obdobia výrazne menila svoju tvár. Z klasickej knihovníckej inštitúcie sa rokmi zmenila na modernú informačnú inštitúciu, poskytujúcu moderné informačné zdroje, prístup na internet, služby pre všetkých vrátane zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov. Knižnica je jedným z komunitných centier mesta a v jej priestoroch sa stretávajú ľudia rôznych vekových a záujmových skupín a sociálneho zázemia. Besedy, výstavy, náučné pásma, tvorivé dielne, stretnutia - to všetko dotvára súčasnú tvár knižnice. V súlade s novými informačnými trendmi získavajú v knižnici dôchodcovia a sociálne handicapovaní občania prípravu pre prácu s internetom a textovými editormi na školeniach základov výpočtovej techniky, špeciálny softvér otvára cestu k počítačovým médiám aj zrakovo znevýhodneným občanom. Tradičné informačné zdroje, knihy a periodiká, dopĺňajú zvukové knihy na CD pre špeciálnu skupinu používateľov, DVD ROM, informačné databázy zo vzdialených zdrojov. Britské centrum je bohatým informačným zdrojom pre študentov, pedagógov a milovníkov anglického jazyka, poľská menšina využíva fond Poľskej knižnice a zastúpenie vo fonde majú aj knihy a periodiká z iných svetových jazykov, najmä z francúzštiny a nemčiny. Prioritou knižnice zostáva kniha a literatúra, jej sprístupňovanie, propagácia, budovanie pozitívneho vzťahu k čítaniu. Preto knižnica organizuje na svojej pôde množstvo podujatí, ktorých stredobodom je literárne dielo a jeho autor, čítanie a uchovanie jeho významu pre spoločnosť a osobnostný vývoj jedinca. V literárnom parčíku sa stretávajú deti, študenti, dôchodcovia, je miestom pre všetkých, ktorí hľadajú kontakt i poznanie a v lete slúži ako letná čitáreň. Knižnica poskytuje svoje služby nielen v centrálnom objekte na Bernolákovej ulici, ale aj vo svojich pobočkách v okrajových častiach mesta. Najväčšie z nich sú na sídlisku Hájik, Vlčince a v Závodí.

www.krajskakniznicazilina.sk

kniznica@krajskakniznicazilina.sk

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina bolo založené 1. 1. 1992 Mestským zastupiteľstvom a je financované z rozpočtu mesta Žilina.

Mestské divadlo Žilina je repertoárovým divadlom so stálym umeleckým súborom. Umelecky sa jeho dramaturgia orientuje na
súčasné texty uvádzané v slovenskej premiére, nové dramatizácie a pôvodnú súčasnú slovenskú drámu. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

Od roku 2010 sa Mestské divadlo Žilina spolupodieľa na organizácii festivalu súčasnej slovenskej a svetovej drámy
Nová dráma/New drama Enter Žilina - ide o prehliadku vybraných súťažných inscenácií z aktuálneho ročníka festivalu okrem Bratislavy aj v Mestskom divadle Žilina.

V divadelnej sezóne 2011/2012 divadlo naštartovalo sériu
sezónnych rezidenčných pobytov pre mladých slovenských autorov, ktorých výsledkom bude nový dramatický text napísaný priamo na telo mladého súboru divadla. Aj prostredníctvom takejto inštitúcie chce divadlo podporovať vznik pôvodnej tvorby. Prvou rezidenčnou dramatičkou žilinského divadla bola v sezóne 2011/2012 Michaela Zakuťanská, ktorá počas rezidencie napísala na telo súboru text Píplmeter odhaľujúci prostredie zákerných reality šou. V sezóne 2012/2013 bola v rezidencii divadla dramatička Zuza Ferenczová, ktorá pracuje na texte Zabijaci.